Integritetspolicy


1. ALLMÄNT

Detta dokument (“Integritetspolicy”), tillsammans med Allmänna Villkor som finns tillgängliga på hemsidan, charityrefund.se, (“Hemsidan”), föreskriver hur dina personuppgifter hanteras i relation till de tjänster som vi tillhandahåller.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Vid tillämpning av denna Integritetspolicy och personuppgiftslagen är den personuppgiftsansvarige CharityRefund AB (org.nr. 556956-8172), Slottsbacken 8, 111 30 Stockholm, info@charityrefund.com (”CharityRefund”).

Om inte annat framgår härav ska de definitioner som används i denna Integritetspolicy ha samma innebörd som i de Allmänna Villkoren. Vänligen läs igenom denna Integritetspolicy innan du påbörjar användandet av våra tjänster. Frågor angående vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter kan skickas till info@charityrefund.com.


2. ÄNDAMÅL OCH INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Genom att ingå avtal med, eller genom att kontakta CharityRefund via Hemsidan eller på annat sätt, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de Allmänna Villkoren och denna Integritetspolicy.

2.2 Vi behandlar dina personuppgifter med ändamålet att:

  • på din begäran vidta åtgärder innan ett avtal träffas eller fullgöra vårt avtal med dig i enlighet med de Allmänna Villkoren eller i enlighet
med annan avtalsförbindelse eller relation mellan CharityRefund och dig som användare av Hemsidan och/eller våra tjänster;
  • om du är kund hos CharityRefund, ge dig information om de produkter och tjänster, som vi och våra samarbetspartners tillhandahåller. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att erhålla marknadsföring genom att meddela CharityRefund detta. Sådant meddelande kan skickas till info@charityrefund.com;
  • bistå dig med assistans och service;
  • använda dem som underlag för marknadsanalyser och riskhantering.

2.3 För att kunna utföra de under 2.2 föreskrivna ändamålen kan vi komma att behandla personuppgifter som t.ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och eventuell övrig information, för statistiska ändamål nödvändig för fullgörelse av avtalet mellan dig och CharityRefund.

2.4 För att kunna utföra de under 2.2 föreskrivna ändamålen kan vi vidare komma att överföra dina personuppgifter till bolag inom CharityRefund koncern (såsom begreppet definieras i Aktiebolagslagen (2005:551)) och/eller till våra samarbetspartners, samt överföra dina uppgifter till tredje land utanför EES-området.

2.5 Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att:

  • fullgöra skyldighet enligt lag och föreskrifter eller genom domstolsbeslut;
  • genomdriva eller tillämpa de Allmänna Villkoren; eller
  • bistå dig med assistans och service;
  • kunna skydda våra eller tredje mans rättigheter, t.ex. i en domstolsprocess.

3. INFORMATION

Personuppgiftslagen ger dig rätt att en gång per år efter begäran få kostnadsfri information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inkluderande vilka av dina uppgifter som behandlas, varifrån dessa har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka tredje parter som uppgifterna har lämnats ut. En sådan begäran ska göras skriftligen och skickas till info@charityrefund.com.


4. UPPDATERING OCH RÄTTNING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi strävar efter att hålla våra sammanställningar av personuppgifter korrekta och uppdaterade. Om du vill uppdatera eller ändra dina personuppgifter kan du antingen införa tillägg och ändringar direkt genom att logga in på ditt personliga konto via Hemsidan eller genom att kontakta oss på info@charityrefund.com.

4.2 För det fall att du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen uppmanar vi dig att kontakta CharityRefund på info@charityrefund.com. Vi kommer snarast därefter rätta, blockera eller utplåna felaktiga personuppgifter och personuppgifter som inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.


5. BORTTAGANDE AV PERSONUPPGIFTER

För den händelse att dina avtalsförbindelser med CharityRefund avslutas, kommer vi att radera samtliga de personuppgifter om dig som vi har sparade. Saknar du avtalsförbindelser med CharityRefund sparar vi dina personuppgifter bara så länge som det krävs för vår administration.


6. COOKIES

Vi kan komma att spara information i form av cookies på din dators hårddisk när du besöker Hemsidan. Cookies underlättar ditt användande av Hemsidan och tillser att du inte ska behöva skriva in dina uppgifter vid varje nytt besök. Du har möjlighet att ställa in att din webbläsare inte accepterar cookies eller informerar dig om att du mottagit en cookie. För det fall att du inte accepterar mottagandet av cookies från oss, kan det leda till begränsad funktionalitet av Hemsidan. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för tredje parts cookies.


7. SÄKERHET

Den teknologi som vi använder och denna Integritetspolicy syftar till att skydda dina personuppgifter från icke auktoriserad tillgång och otillbörlig användning. Vi kan komma att uppdatera dessa åtgärder i takt med att ny teknologi blir tillgänglig.


8. LÄNKAR

Hemsidan kan komma att innehålla länkar till och från andra webbplatser tillhörande tredje man. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller för hur dina personuppgifter behandlas där.


9. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår Integritetspolicy utan föregående meddelande. Vid betydande förändringar kommer detta att kungöras på Hemsidan samt meddelande därom skickas till dig med e-post.