CHARITYREFUNDS MEDLEMSAVTAL

Senast ändrade: 2015-06-07


(För definitioner – se CharityRefunds Allmänna Villkor för Medlemsavtal.)

Mellan CharityRefund Nordic AB (org.nr. 556956-8172), Slottsbacken 8, 111 30 Stockholm, ("CharityRefund"), och nedan angiven medlem ("Medlemmen") har träffats följande Medlemsavtal.

Medlemsavtalet har ingåtts genom att Medlemmen använder CharityRefund.se eller tillhörande tjänster och därmed godkänt Medlemsavtalet på Hemsidan.


1. MEDLEM OCH MEDLEMSUPPGIFTER

Här kommer ditt namn och övriga uppgifter som du har lämnat till oss att fyllas i automatiskt efter att du har godkänt Medlemsavtalet.


2. UPPDRAGET

Genom att ingå detta Medlemsavtal uppdrar jag, Medlemmen, åt CharityRefund att för min räkning motta den Återbäring som jag genererat genom köp hos Butiker via Hemsidan och å mina vägnar distribuera denna Återbäring till de Förmånstagare jag vid var tillfälle angivit på Mitt Konto.


3. ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA VILLKOR OCH AVTALSINNEHÅLL I ÖVRIGT

Jag, Medlemmen, bekräftar härmed att jag har läst och godkänt CharityRefunds Allmänna Villkor för Medlemsavtal och övriga avtalsbilagor, och är införstådd med att jag och CharityRefund är bundna av dessa som avtalsinnehåll.

Jag har således bland annat accepterat att CharityRefund inte är skyldigt att tillhandahålla Tjänsten om jag inte aktiverat mitt medlemskap, samt att CharityRefund inte kan ansvara för Uppdragets utförande om mina Medlemsuppgifter inte är korrekta och uppdaterade.


Jag intygar härmed att alla uppgifter jag har angett i samband med ingåendet av detta Medlemsavtal är korrekta och avser mig som ingår detta Medlemsavtal. Som framgår ovan har jag läst, är införstådd med och godkänner villkoren i detta Medlemsavtal samt härtill hörande Allmänna Villkor.
CHARITYREFUNDS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSAVTAL

Senast ändrade: 2015-06-07


Medlemmen och CharityRefund har ingått ett Medlemsavtal som inkluderar vid var tid gällande version av dessa Allmänna Villkor.

1. DEFINITIONER

I dessa Allmänna Villkor skall nedanstående termer ha följande betydelse:

"Allmänna Villkor" betyder CharityRefunds vid var tid gällande Allmänna Villkor för Medlemsavtal.

"Användaruppgifterna" betyder Medlemmens personliga användaruppgifter som Medlemmen tillhandahållits av CharityRefund och som används för säker inloggning på Mitt Konto

"CharityRefund" betyder CharityRefund Nordic AB, organisationsnummer 556956-8172.

"Butik" betyder leverantör av varor/tjänster som CharityRefund vid var tid samarbetar med.

"Hemsidan" betyder CharityRefunds hemsida, www.CharityRefund.se.

"Integritetspolicyn" betyder den policy som beskriver och ligger till grund för CharityRefunds hantering av personuppgifter.

"Medlemmen" betyder den person som har ingått Medlemsavtalet med CharityRefund och därmed givit CharityRefund fullmakt att utföra Uppdraget.

"Medlemsavtalet" betyder det mellan CharityRefund och Medlemmen ingångna avtalet, som ger CharityRefund rätt att utföra Uppdraget för Medlemmens räkning, samt därtill hörande bilagor och villkor.

"Medlemsuppgifterna" betyder uppgifter om Medlemmen, dennes förhållanden, dennes preferenser för Förmånstagare för genererad Återbäring hos Butiker, dennes preferenser för shopping, uppgifter om de köp som genomförts samt övriga uppgifter CharityRefund eller en Butik vid var tid kan kräva.

"Mitt Konto" betyder Medlemmens egna sida på CharityRefunds Hemsida som nås via säker inloggning. Här kan Medlemmen ange samt ändra Medlemsuppgifter såsom personuppgifter, shoppingpreferenser, Förmånstagare för genererad Återbäring mm.

"Tjänsten" den tjänst CharityRefund tillhandhåller Medlemmen genom att utföra Uppdraget.

"Uppdraget" betyder CharityRefunds uppdrag att för spåra och motta den Återbäring som Medlemmen genom köp hos Butiker genererat via Hemsidan och å dennes vägnar vidarebefordra Återbäringen till de Förmånstagare som vid var tillfälle angivits på Mitt Konto i enlighet med Medlemsavtalet.

"Förmånstagare" betyder välgörande organisation som Medlem på Mitt Konto valt att skänka sin Återbäring till.

"Återbäring" betyder den ersättning som specificeras på Mitt Konto och som Medlemmen erhåller av Butik för genomfört köp.


2. ALLMÄNT OM UPPDRAGET

CharityRefunds affärsidé är att tillse att Medlemmen kan tillgodogöra sin Återbäring till valda Förmånstagare för de köp Medlemmen genomför hos utvalda Butiker genom Hemsidan.

Medlemmen har genom att ingå Medlemsavtalet, uppdragit åt CharityRefund att tillse att Medlemmens Återbäring mottas från Butiker och distribueras till, av Medlemmen vid var tid, angivna Förmånstagare.

CharityRefund kan endast tillhandahålla medlemskap till sådan person som har fyllt 18 år och juridiska personer.


3. MEDLEMMENS FULLMAKT TILL CHARITYREFUND

Genom att ingå Medlemsavtalet lämnar Medlemmen följande fullmakt till CharityRefund:

CharityRefund, eller den CharityRefund utser, befullmäktigas härmed att i enlighet med Medlemsavtalet och vid var tid gällande Allmänna Villkor för min (Medlemmens) räkning motta Återbäring från Butiker för genomförda köp och distribuera Återbäringen till, av Medlemmen vid var tid, angivna Förmånstagare.


Om CharityRefund bedömer, till följd av krav från tredje part såsom Förmånstagare, Butik, myndighet eller av annan anledning, att ovan angivna fullmakt från Medlemmen helt eller delvis måste komma till uttryck i en separat, skriftlig och av Medlemmen undertecknad fullmakt, åtar sig Medlemmen att underteckna en sådan fullmakt på CharityRefunds uppmaning.

Medlemmens fullmakt till CharityRefund är giltig för den period som Medlemsavtalet är i kraft. Genom att ingå Medlemsavtalet bekräftar Medlemmen att fullmakten till CharityRefund gäller för hela den tid som Medlemsavtalet är i kraft, samt åtar sig att inte återkalla fullmakten före det att Medlems-avtalet upphör att gälla.


4. MEDLEMMENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA KORREKTA OCH UPPDATERADE MEDLEMSUPPGIFTER

För att CharityRefund skall kunna utföra Uppdraget på bästa sätt, och för att tredje part skall kunna leverera respektive tjänst till Medlemmen, krävs att CharityRefund har tillgång till korrekta och uppdaterade Medlemsuppgifter. Medlemmen åtar sig att vid var tid informera CharityRefund om Medlemsuppgifterna eller förändringar i Medlemsuppgifterna, samt att följa de övriga instruktioner som CharityRefund ger Medlemmen för att CharityRefund skall kunna utföra Uppdraget på bästa sätt.

Medlemmen åtar sig att ange vilka Förmånstagare CharityRefund skall vidarebefordra Medlemmens Återbäring till.

Medlemmen är införstådd med att CharityRefund inte kan utföra Uppdraget om inte Medlemsuppgifterna är korrekta och uppdaterade. Som framgår av punkt 12 nedan tar CharityRefund inget ansvar för om Uppdraget inte har kunnat utföras eller inte kunnat utföras på bästa sätt om detta varit orsakat av att Medlemsuppgifterna inte varit korrekta eller uppdaterade (se dock punkt 8 nedan om CharityRefunds skyldighet att skyndsamt efterfråga sådana uppgifter från Medlemmen).


5. MEDLEMMENS ANVÄNDARUPPGIFTER

För att Medlemmen skall kunna hantera sitt medlemskap i CharityRefund och ges översikt över Uppdragets omfattning, kommer CharityRefund att tillsända Medlemmen Användaruppgifter. Med hjälp av Användaruppgifterna kan Medlemmen logga in på Hemsidan och ges åtkomst till sitt personliga CharityRefund-konto (Mitt Konto), ändra sina Medlemsuppgifter se samt ändra Förmånstagare för Återbäringen m.m. Medlemmen kan också med hjälp av Användaruppgifterna identifiera sig vid telefonkontakter med CharityRefunds kundtjänst.

Medlemmen är införstådd med att Användaruppgifterna är en värdehandling och att Medlemmen själv ansvarar för att ha kontroll över och hålla hemlig all information gällande Användaruppgifterna. CharityRefund ansvarar inte för skada eller förlust som drabbar Medlemmen till följd av att denne inte hanterat Användaruppgifterna på ett korrekt sätt.


6. MEDLEMMENS SKYLDIGHET ATT AKTIVERA SITT MEDLEMSKAP

För att säkerställa att Medlemsuppgifterna är korrekta och att ingen obehörig får tillgång till Medlemmens medlemskap i CharityRefund, åtar sig Medlemmen att aktivera sitt medlemskap på så sätt och enligt de närmare instruktioner som CharityRefund vid var tid anger. Detta görs normalt genom inloggning på Hemsidan med Användaruppgifterna, genom användande av aktiveringslänk i e-postmeddelande från CharityRefund eller genom att kontakta CharityRefunds kundtjänst per telefon, e-post eller brev.

Medlemmen är införstådd med att CharityRefund inte har någon skyldighet att påbörja tillhandahållet av Tjänsten före det att Medlemmen aktiverat sitt medlemskap. CharityRefund förbehåller sig dock rätten att sätta igång Tjänsten även dessförinnan.


7. MEDLEMMENS ÖVRIGA SKYLDIGHETER

Medlemmen åtar sig att enbart öppna ett konto på Hemsidan, även om nuvarande konto stängs. Om Medlemmen missbrukar tjänsten eller ägnar sig åt bedrägeriförsök genom att exempelvis öppna fler konton i olika namn, förbehåller sig CharityRefund att innehålla upparbetad återbäring samt utan förvarning avsluta Medlemskapet och återkalla Användaruppgifterna. All form av missbruk och bedrägeriförsök beivras och kan när så finnes lämpligt polisanmälas. Missbruk som resulterat i utbetalning av felaktig Återbäring kan komma att återkrävas av CharityRefund.

Medlemmen skall inte kontakta CharityRefund gällande supportfrågor eller andra frågor som gäller sina inköp hos Butikerna. Sådana frågor skall ställas direkt till respektive Butik.


8. CHARITYREFUNDS FÖRPLIKTELSER OCH ÅTAGANDEN

CharityRefund skall vid Uppdragets utförande omsorgsfullt verka för att tillvarata Medlemmens intressen och arbeta för att Medlemmen Återbäring skyndsamt överförs till av Medlemmen vid var tid valda Förmånstagare.

CharityRefund skall tillhandahålla länkar via Hemsidan, via vilka Medlemmen skall kunna ta del av erbjudanden och genomföra köp hos Butiker. På respektive Butiks undersida på Hemsidan anges information om respektive Butiks ungefärliga Återbäring och utbetalningstidpunkt. Genomförda köp spåras för tillhandahållande av Medlemmens Återbäring. För att Medlemmen skall kunna tillgodogöra sig Återbäring för genomförda köp krävs att Medlemmen använder angivna länkar till Butikerna på Hemsidan, samt att de inte besökt andra webbplatser innan genomförandet av köpet. Rabattkoder från andra källor än CharityRefund, betalning med presentkort eller övriga tillgodohavanden hos Butikerna kan resultera i att Återbäring uteblir.

Återbäringen beräknas, av Butik eller tredje part i dennes ställe, i regel utifrån köpets värde, med avdrag för moms, ev. skatter samt fraktkostnader. CharityRefund ansvarar ej för fel vid beräkning av Återbäring eller för del fall Butik återkallar Återbäring, exempelvis på grund av att köpet ändrats, avbrutits eller att varorna/tjänsterna returnerats.

CharityRefund skall snarast möjligt efter genomfört köp presentera Medlemmens preliminära Återbäring på Mitt Konto och där ange när Återbäringen tidigast beräknas kunna översändas till Förmånstagare. Status för Återbäring, såsom exempelvis när Butiken bekräftat köpet efter att Medlemmens ångerrätt för köpet löpt ut samt när en utbetalning av bekräftad Återbäring gjort till Förmånstagare, anges på Mitt Konto och kan aviseras via epost.

Utbetalning av Återbäring kan tidigast ske fjorton (14) dagar efter att ett köp godkänts av Butik och Medlemmens totala Återbäring som skall betalas ut uppgår till minst 50 kr. Utbetalning av Återbäring för köp av resor och hotell sker normalt först efter att betalning erlagts och tjänsten nyttjats. Åberopande av Återbäring för köp som ej registrerats kan genom CharityRefund enbart göras gällande gentemot Butiker inom trettio (30) dagar från genomfört köp.

Utbetalning av samtliga Medlemmars Återbäring sker gemensamt och månadsvis till respektive Förmånstagare. Till varje utbetalning erhåller Förmånstagaren en specifikation där vilket belopp respektive Medlem bidragit med anges. När betalning till Förmånstagare genomförts anges detta på Mitt Konto och kan aviseras via epost.

Återbäring som ej distribueras till Förmånstagare på grund av Medlemmens underlåtenhet att följa Medlemsavtalet, exempelvis när Medlem ej valt Förmånstagare, raderas efter tre (3) år.

I det fall en Butik eller Förmånstagare efterfrågar nya Medlemsuppgifter för att tillhandahålla fullgörande av sina åtaganden, anstår det CharityRefund att skyndsamt meddela Medlemmen detta.

CharityRefund skall tillse att rimlig datasäkerhet upprätthålls på Hemsidan, med hjälp av lämplig kryptering samt att Medlemmen tillhandahålls Användaruppgifterna.


9. TJÄNSTENS BEGRÄNSNINGAR

CharityRefund skall vid var tid eftersträva att utföra sitt Uppdrag för Medlemmen på ett sådant sätt att Medlemmen får del av Återbäring för sina köp hos Butiker att vidarebefordra till angivna Förmånstagare. CharityRefund ansvarar inte för situationer som omöjliggör fullgörande av Uppdraget och kan exempelvis inte garantera att den spårning av köp som ligger till grund för beräkning av Återbäring är tillgängliga och fungerar vid var tidpunkt. CharityRefund ansvarar inte för fel eller problem hos tredje part som omöjliggör fullgörandet av skyldigheter enligt Medlemsavtalet.

Hemsidan innehåller länkar till Butiker, där CharityRefund på intet sätt ansvarar för det innehåll, de produkter, tjänster, kampanjer eller den information som lämnas av Butikerna.

Medlemmen ansvarar själv för utebliven Återbäring samt eventuella kostnader till Butiker som uppstår till följd av att Medlemmen vidtar en åtgärd som ändrar förutsättningarna för köpet hos Butiken.

Medlemmen är medveten om att betalning för köp skall göras direkt till den Butik som CharityRefund samarbetar med och att CharityRefund inte har något ansvar för de förpliktelser som, till följd av Uppdraget, uppstår mellan Medlemmen och Butiken. Uppdragets omfattning är i sin helhet begränsat till vad som framgår av Medlemsavtalet.

Uppdraget är begränsat till att tillhandahålla länkar för spårning av köp hos Butiker, motta samt distribuera Medlemmens Återbäring till angivna Förmånstagare. Det fulla ansvaret för köp hos Butiker vilar på den Butik som Medlemmen genomfört sitt köp hos. CharityRefund kan inte svara på supportfrågor eller andra frågor som gäller Butikernas leveranser till Medlemmen.

Medlemmen är medveten om att Butikerna har rätt att genomföra kreditprövning av Medlemmen, samt att vägra ingå avtal med Medlemmen om denne inte uppfyller Butikens krav på kreditvärdighet eller andra krav som Butiken tillämpar generellt mot sina kunder.

Medlemmen har inte rätt att kräva ersättning från CharityRefund i det fall CharityRefund inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt Medlemsavtalet. Medlemmen står vidare själv risken för eventuella kostnader som drabbar denne till följd av att Medlemmen inte uppdaterat Medlemsuppgifterna eller i övrigt inte följt CharityRefunds anvisningar.


10. AVGIFT FÖR MEDLEMSKAPET

Medlemskapet i CharityRefund är kostnadsfritt för Medlemmen.


11. FORCE MAJEURE

CharityRefund är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, fel inom Butiks eller annan tredjeparts tjänste-, kund- eller till CharityRefund aviserat rapportsystem, Butiks åtgärd, blixtnedslag, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller liknande omständighet, oavsett om CharityRefund själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.


12. CHARITYREFUNDS ANSVAR

CharityRefund har inget ansvar för indirekt skada, annan följdskada hos Medlemmen eller skada som har uppkommit på grund av att CharityRefund inte erhållit erforderliga uppgifter från Medlemmen för utföra Uppdraget, eller att Medlemmen på annat sätt inte har hållit Medlemsuppgifterna uppdaterade. CharityRefunds ansvar är vidare begränsat till skador som har orsakats genom försummelse av CharityRefund, och som inte har något samband med avtalsbrott från Medlemmens sida.

Ovanstående innebär bland annat att CharityRefund inte ansvarar för några kostnader som uppstår p.g.a. att Medlemmen har uppgett felaktiga Medlemsuppgifter vid köp hos Butiker.


13. AVTALETS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Medlemsavtalet gäller tills vidare från det att medlemskapet har aktiverats av Medlemmen enligt punkt 6 ovan, dock utan skyldighet för CharityRefund att tillhandahålla Tjänsten under sådan tid då Medlemmen inte har tillhandahållit korrekta Medlemsuppgifter och följt CharityRefunds anvisningar.

Endera parten kan säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan. Uppsägning skall göras skriftligen och avsändaren ansvarar för att uppsägningen kommer mottagaren tillhanda.

CharityRefund har vidare rätt att säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen inte följer bestämmelserna i detta Medlemsavtal.

Säger CharityRefund upp Medlemsavtalet, och uppsägningen inte grundar sig i att Medlemmen har brutit mot någon av sina förpliktelser enligt Medlemsavtalet, äger Medlemmen rätt att få upparbetad Återbäring utbetald till valda Förmånstagare.

För den händelse att Medlemsavtalet upphör att gälla, är Medlemmen bunden gentemot Butik av avtal som har ingåtts mellan Medlem och Butik.


14. MEDDELANDEN

Uppsägning eller andra meddelanden från Medlemmen till CharityRefund skall skickas till info@chairtyrefund.se.

Uppsägning, information om avtalsförändringar (se punkt 15 nedan) eller andra meddelanden från CharityRefund till Medlemmen görs normalt per e-post till den senaste e-postadress som Medlemmen meddelat CharityRefund, alternativt med posten till Medlemmens senaste för CharityRefund kända adress.

När CharityRefund har skickat meddelande per e-post anses Medlemmen omedelbart ha mottagit detta och då CharityRefund har skickat meddelande med posten anses Medlemmen ha mottagit detta två (2) arbetsdagar efter det att brevet skickades. Detta gäller även om meddelandet inte har kunnat tas emot av Medlemmen, t.ex. då brev av någon anledning inte har levererats eller då e-post inte har kunnat tas emot p.g.a. att Medlemmens inkorg är full, e-postadressen är inaktuell, e-postprogrammets brandvägg sorterar bort meddelanden, datorhaveri etc.

Meddelanden skall vara på svenska.


15. FÖRÄNDRINGAR I ALLMÄNNA VILLKOR M.M.

Dessa Allmänna Villkor gäller tills vidare. CharityRefund har rätt att besluta om förändringar av Medlemsavtalet, inklusive dessa Allmänna Villkor. Sådan förändring skall äga rättsligt bindande verkan mot Medlemmen från och med det datum som CharityRefund anger, vilket dock aldrig får vara tidigare än femton (15) dagar från det datum då CharityRefund sänt ut meddelande till Medlemmen med information om förändringen i enlighet med punkt 14 ovan.


16. OM DISTANSAVTALSLAGEN

Normalt är distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) tillämplig på Medlemsavtalet. Det innebär bland annat att Medlemmen i sådana fall har en ångerrätt och kan frånträda avtalet under en period om fjorton (14) dagar från Medlemsavtalets ingående. Mer information om ångerrätten och om distans- och hemförsäljningslagen finns i den information som CharityRefund har tillhandahållit Medlemmen, och som finns tillgänglig på Hemsidan.


17. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Medlemmen samtycker till att CharityRefund, i samband med förberedelse eller fullgörande av Uppdraget, registrerar Medlemmens personuppgifter i CharityRefunds medlemsdatabas och behandlar de registrerade uppgifterna i CharityRefunds verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i dessa Allmänna Villkor och i Integritetspolicyn. Medlemmen samtycker därmed bl.a. till att CharityRefund överlämnar personuppgifterna till bolag inom CharityRefunds koncern (såsom begreppet definieras i Aktiebolagslagen (2005:551)) för införande i det närstående bolagets dataregister samt för behandling i det bolagets verksamhet, samt till att CharityRefund lämnar ut Medlemmens personuppgifter till Butiker och Förmånstagare, för att de skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot CharityRefund och Medlemmen. Medlemmen samtycker också till att CharityRefund lämnar ut Medlemmens personuppgifter till CharityRefunds samarbetspartners, för att dessa skall kunna kontakta Medlemmen med information och erbjudanden.

Mer information om CharityRefunds behandling av personuppgifter finns i Integritetspolicyn, vilken finns tillgänglig på Hemsidan.


18. COOKIES

CharityRefund samt de leverantörer som CharityRefund utser använder använder cookies och liknande tekniker för att spåra användningen av tjänsten. Användandet av dessa spårningstekniker är en förutsättning för att exempelvis kunna spåra Medlemmens köp hos respektive Butik och därmed tillgodogöra Medlemmen en Återbäring. Dessa tekniker används även för att kunna anpassa och förbättra användarupplevelsen. Medlemmen samtycker till ChairtyRefunds och tredje parts användning av cookies.

CharityRefund tar inte ansvar för utebliven Återbäring vid köp hos Butiker på grund av att Medlemmen blockerat cookies eller tagit bort lagrade cookies i sin webbläsare.


19. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

Det mellan Medlemmen och CharityRefund ingångna Medlemsavtalet och samtliga övriga avtalsrelationer mellan Medlemmen och CharityRefund skall styras av svensk rätt. Eventuella tvister skall lösas i allmän svensk domstol.